เผยคนไทยกว่า 5 ล้านคน “เครียดจัด”

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. มีการรายงานผลการสำรวจภาวะสุขภาพจิตคนไทยล่าสุด โดยกรมสุขภาพจิต ตีพิมพ์ในรายงานสุขภาพคนไทย ปี 2550 ว่า 1 ใน 5 ของคนไทยกำลังเผชิญหน้ากับโรคทางจิตเวชหลักๆหลายโรค ได้แก่ โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคจิต และโรคความผิดปกติทางอารมณ์ มีคนไทยประมาณ 1.8 ล้านคน มีอาการของโรคซึมเศร้า โดยมีความชุกสูงสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพบว่าผู้หญิงมีความเสี่ยงต่อโรคนี้มากกว่าผู้ชายในทุกภาค ทั้งนี้ พบว่า ประชากร 1.3 ล้านคน เป็นโรคซึมเศร้าชนิดรุนแรงที่เรียกว่า Major depressive disorder รองลงมา ได้แก่ โรควิตกกังวล โรคจิต โรคความผิดปกติทางอารมณ์ ไปจนถึงกลุ่มมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายถึง  8  แสนกว่าคน  ผลการสำรวจยังพบว่า  ความเครียดเป็นปัญหาทางสุขภาพจิตระดับชาติ  โดยพบว่าคนไทยร้อยละ 8 หรือประมาณ 5.1 ล้านคน มีความเครียดมาก สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเครียดอันดับหนึ่งคือ ปัญหาเศรษฐกิจการเงิน รองลงมาคือ ปัญหาครอบครัว การงาน ปัญหาเรื่องแฟนและคู่รัก ปัญหาเพื่อนร่วมงาน เพื่อน ปัญหาโรคทางกาย ปัญหาการเรียน ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ปัญหาพฤติกรรมเด็กและวัยรุ่น และปัญหาอื่นๆ นอกจากนี้ จากการสำรวจสุขภาพจิตของลูกจ้างในสถานประกอบการ พบว่า ลูกจ้างในสถานประกอบการมีระดับความเครียดสูงและรุนแรงถึงร้อยละ 23.9 และมีภาวะซึมเศร้าถึงร้อยละ 32.8  

ในส่วนของความสุข การวัดความสุขในประ-เทศไทยโดยใช้ดัชนีการวัดความสุขของประเทศต่างๆในโลก พบว่าคนไทยมีความสุขในลำดับที่ 32 จาก 178 ประเทศทั่วโลก และลำดับที่ 7 จาก 24 ประเทศในเอเชีย ทั้งนี้ ตัวชี้วัดความสุขของคนไทย ประกอบด้วย สุขภาพกาย สุขภาพใจ วัฒนธรรมประเพณี และความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย ครอบครัว การศึกษา การใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความพึงพอใจในงาน บรรยากาศภายในชุมชน สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดสรรอย่างเป็นธรรม กระบวนการยุติธรรมและความเป็นธรรมในสังคม หลักธรรมาภิบาล การเมือง รัฐบาล องค์กรอิสระ ระบบการค้าเสรีในกระแสโลกาภิวัตน์ และสถานการณ์ทางสังคมในช่วงเวลาต่างๆ.

 

Advertisements
This entry was posted in ข่าวสารและการเมือง. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s